Πίσω

Δραστηριότητα 3

α) Να συγκρίνετε τις λειτουργίες τις κρυφής μνήμης και τις λειτουργίες της κύριας μνήμης. Ποιες διαφορές παρατηρείτε;
β) Να περιγράψετε τις διαφορετικές λειτουργίες που πιθανόν εκτελούνται από την κύρια ή την κρυφή μνήμη. Να συγκρίνετε την απάντησή σας με την υποενότητα «Λειτουργίες της κρυφής μνήμης».
γ) Μπορείτε να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο υπάρχουν αυτές οι διαφορές;


Απάντηση δραστηριότητας 3

α) Η κύρια μνήμη έχει δύο βασικές λειτουργίες: την εγγραφή και την ανάγνωση. Η κρυφή μνήμη έχει τρεις επιπλέον λειτουργίες για τη διαχείριση των μπλοκ: τον εντοπισμό, την τοποθέτηση και την αντικατάσταση.
γ) Η κρυφή μνήμη ενεργοποιείται όταν ο επεξεργαστής απαιτεί πρόσβαση (εγγραφή ή ανάγνωση) στην κύρια μνήμη. Επειδή η κρυφή μνήμη είναι ταχύτερη, η αναζήτηση των δεδομένων μιας διεύθυνσης της κύριας μνήμης, γίνεται ανάμεσα στα μπλοκ της κρυφής μνήμης που είναι λιγότερα, (η κρυφή μνήμη είναι μικρότερη από την κύρια), με αποτέλεσμα να απαιτούνται επιπλέον λειτουργίες για τον εντοπισμό, την τοποθέτηση (στην περίπτωση της εγγραφής) ή την αντικατάσταση των δεδομένων ενός μπλοκ.