Πίσω

Δραστηριότητα 7

Για ποιο λόγο θεωρείται ότι πρέπει να ισχύει η παραπάνω σχέση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας δίνοντας ένα παράδειγμα.


Απάντηση δραστηριότητας 7

Ο στόχος ενός συστήματος μνήμης είναι η μεταφορά πληροφορίας από μια νέα τράπεζα σε κάθε κύκλο ρολογιού, για ακολουθιακές προσβάσεις. Ας υποθέσουμε ότι ο αριθμός των τραπεζών μνήμης είναι μικρότερος από τον αριθμό των κύκλων για την προσπέλαση μιας λέξης της τράπεζας. Έστω ότι έχουμε 8 τράπεζες με χρόνο προσπέλασης 10 κύκλους ρολογιού. Μετά από 10 κύκλους ρολογιού η ΚΜΕ θα μπορεί να πάρει μία λέξη από την τράπεζα 0, και ενώ η τράπεζα 0 θα αρχίζει να φέρνει την επιθυμητή λέξη, η ΚΜΕ θα δέχεται τις επόμενες 7 λέξεις από τις υπόλοιπες 7 τράπεζες. Στον κύκλο ρολογιού 18 η ΚΜΕ θα πρέπει να περιμένει την τράπεζα 0 για να πάρει την επόμενη λέξη, μέχρι τον κύκλο ρολογιού 20. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτήν την αναμονή χρειαζόμαστε περισσότερες τράπεζες μνήμης από τους κύκλους προσπέλασης.