Πίσω

Δραστηριότητα 6

* Να περιγράψετε συνοπτικά για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η εναλλασσόμενη μνήμη ως μέθοδος για τη βελτίωση της απόδοσης της μνήμης.
* Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σχεδίαση με ανεξάρτητες τράπεζες.


Απάντηση δραστηριότητας 6

* Η εναλλασσόμενη μνήμη χρησιμοποιείται προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την παράλληλη λειτουργία πολλών DRAM σε ένα σύστημα μνήμης. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα της μνήμης οργανώνονται σε τράπεζες για να μπορούν να γράφουν ή να διαβάζουν περισσότερες από μία λέξεις τη φορά. Γενικά, ο σκοπός της εναλλασσόμενης μνήμης είναι να εκμεταλλευτεί το εύρος ζώνης όλων των DRAM του συστήματος.
* Για να επιτευχθεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης χρησιμοποιούνται τράπεζες μνήμης με εναλλασσόμενες σειριακές προσβάσεις. Μια γενίκευση της μεθόδου εναλλαγής είναι να επιτρέπονται πολλαπλές ανεξάρτητες προσβάσεις, όπου πολλαπλοί ελεγκτές μνήμης επιτρέπουν στις τράπεζες να λειτουργούν ανεξάρτητα. Κάθε τράπεζα χρειάζεται ξεχωριστές γραμμές διεύθυνσης και πιθανόν άλλη αρτηρία δεδομένων. Τέτοια σχεδίαση έχει νόημα να γίνει μόνο με τράπεζες μνήμης αλλιώς οι πολλαπλές αναγνώσεις θα εξυπηρετούνται από μια μνήμη και θα έχουν μόνο μικρό όφελος από αυτή τη δυνατότητα.