Πίσω

Δραστηριότητα 4

Θυμάστε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται σχηματικά μια μνήμη ROM; Να σχεδιάσετε το συμβολικό διάγραμμα μιας μνήμης ROM. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη μνήμη ROM να ανατρέξετε στο βιβλίο του M. Morris Mano: «Ψηφιακή Σχεδίαση» και συγκεκριμένα στην ενότητα 5.7: «Μνήμη ανάγνωσης μόνο: ROM».


Απάντηση δραστηριότητας 4

Η ROM είναι μία συσκευή μνήμης στην οποία αποθηκεύεται ένα σταθερό σύνολο δυαδικών πληροφοριών. Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει το συμβολικό διάγραμμα μιας μνήμης ROM. Έχει n γραμμές εισόδου και m γραμμές εξόδου. Ο αριθμός των bits κάθε λέξης ισούται με τον αριθμό των γραμμών εξόδου, δηλαδή m. Ο αριθμός των δυνατών διαφορετικών διευθύνσεων για n μεταβλητές εισόδου είναι 2n. Μία ROM χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των λέξεων 2n και των αριθμό σε κάθε λέξη m.