Πίσω

Παράδειγμα

Με ποιο τρόπο εκτελείται η παρακάτω σειρά εντολών του υπολογιστή VAX;

CMPL R6,(R7);
BGEQ exit1


Απάντηση

Είναι μια εντολή σύγκρισης και διακλάδωσης. Η εντολή σύγκρισης θέτει τον κώδικα συνθήκης που θα χρησιμοποιηθεί από την εντολή διακλάδωσης που ακολουθεί. Έτσι με την εντολή αυτή συγκρίνονται το περιεχόμενο του καταχωρητή R6 με το περιεχόμενο της θέσης μνήμης που καθορίζεται από τον καταχωρητή R7. Αν το περιεχόμενο του καταχωρητή R6 είναι μεγαλύτερο ή ίσο του περιεχομένου της θέσης μνήμης τότε ο PC φορτώνεται με την τιμή exit1. Μπορούμε να εξηγήσουμε την εντολή αυτή χρησιμοποιώντας συμβολισμούς:

If (Regs[R6] >= Mem[Regs[R7]])
PC <- exit1