Πίσω

Παράδειγμα

Σε έναν υπολογιστή MIPS (υπολογιστής RISC) η εντολή ADD $1,$1,$2 έχει μέγεθος 32 bit, ενώ η ίδια εντολή στον υπολογιστή VAX έχει την μορφή: ADD L2 R1,R2 και έχει μέγεθος 24 bits: 8 bits για τον κωδικό λειτουργίας (opcode) και 8 bits για τον προσδιορισμό του κάθε τελεστέου.