Πίσω

Παραδείγματα

Για την επεξήγηση της λειτουργίας που εκτελεί κάθε εντολή χρησιμοποιούνται συμβολισμοί. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, οι συμβολισμοί ερμηνεύονται ως εξής:

* Το αριστερό βέλος με δείκτη n σημαίνει μεταφορά ποσότητας n-bit.
* Τα bit έχουν αριθμηθεί από το 0 έως το 31 με το 0 να έχει ανατεθεί στο πιο σημαντικό bit. O δείκτης 0 συμβολίζει το bit προσήμου, ενώ ο δείκτης 24..31 συμβολίζει τα 8 λιγότερο σημαντικά bit.
* Το σύμβολο Mem αντιπροσωπεύει την κύρια μνήμη, η θέση της οποίας καθορίζεται από ένα byte διευθύνσεως και μπορεί να μεταφέρει οποιονδήποτε αριθμό bytes.
* Ένα πεδίο παριστάνεται επίσης και με δύναμη. (π.χ το 024 αναφέρεται σε ένα πεδίο από μηδενικά μήκους 24 bits).
* Το σύμβολο ## χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο πεδίων και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε πλευρά της πληροφορίας που μεταφέρεται.
* Το σύμβολο Regs αντιπροσωπεύει τον καταχωρητή.

LB R1, 200(R2):
Regs[R1] <- 32 (Mem[200+Regs[R2]]0)24 ## Mem[200+Regs[R2]]

LW R1, 100(R2):
Regs[R1] <- 32 Mem[100+Regs[R2]]

LH R1, 50(R2):
Regs[R1] <- 32 (Mem[50+Regs[R2]]0)24 ## Mem[50+Regs[R2]] ## Mem[51+Regs[R2]]

LBU R1, 20(R2):
Regs[R1] <- 32 024 ## Mem[20+Regs[R2]]

LF F0, 150 (R3):
Regs[F0] <- 32 Mem[150+Regs[R3]]

LD F0, 120 (R3):
Regs[F0] ## Regs[R3] <- 64 Mem[120+Regs[R3]]

SB 400(R1), R2:
Mem[400+Regs[R1]] <- 16 Regs[R2]16…31

SW 180(R1), R2:
Mem[180+Regs[R1]] <- 32 Regs[R2]

SH 12(R1), R2:
Mem[12+Regs[R1]] <- 16 Regs[R2]16…31

SF 24(R1), F0:
Mem[24+Regs[R1]] <- 32 Regs[F0]

SD 40(R1), F0:
Mem[40+Regs[R1]] <- 32 Regs[F0]
Mem[44+Regs[R1]] <-16 Regs[F1]