Πίσω

Δραστηριότητα 20

Να συγκρίνετε το σχήμα 3.2.28 με το σχήμα 3.2.14. Ποιες διαφορές παρατηρείτε σε αυτά τα δύο σχήματα;


Απάντηση δραστηριότητας 20

Εάν συγκρίνουμε το σχήμα 3.2.28 με το σχήμα 3.2.14 παρατηρούμε τις εξής διαφορές:

  • Μία μόνο μονάδα μνήμης χρησιμοποιείται από τις εντολές και τα δεδομένα.
  • Ένας καταχωρητής χρησιμοποιείται για φύλαξη της εντολής μετά την ανάγνωσή της. Αυτός ο καταχωρητής εντολής (Instruction Register - IR), χρειάζεται επειδή η μνήμη μπορεί χρησιμοποιηθεί ξανά αργότερα για την προσπέλαση δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εντολής.
  • Υπάρχει μόνο μία ALU, αντί για μία ALU και δύο αθροιστές.