Πίσω

Δραστηριότητα 19

Μπορείτε να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η εφαρμογή πολλών κύκλων υπερέχει της εφαρμογής του ενός κύκλου;


Απάντηση δραστηριότητας 19

Στην υλοποίηση πολλών κύκλων, για την εκτέλεση κάθε βήματος, απαιτείται ένας κύκλος ρολογιού. Αυτή η υλοποίηση επιτρέπει σε μια λειτουργική μονάδα να χρησιμοποιείται περισσότερο από μία φορά ανά εντολή, για όσο χρόνο χρειάζεται στους διαφορετικούς κύκλους ρολογιού. Αυτό βοηθάει στη μείωση των κυκλωμάτων που απαιτούνται. Η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι εντολές διαφορετικό αριθμό κύκλων ρολογιού και να μοιράζονται τις λειτουργικές μονάδες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας εντολής, είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της σχεδίασης με πολλούς κύκλους ρολογιού.